Chránime životy ľudí a ich hodnoty!

REVÍZIE

ZÁCHRANNÝ ENERGETICKÝ SYSTÉM

     Elektrocentrály

     Prenájom elektrocentrál

     Cenník

Spoločnosť BCF má dlhoročné skúsenosti s revíziami. V praxi sa stretávame s ľahostajnosťou majiteľov objektov, podnikateľov či zamestnávateľov, zástupcov verejnej správy, so zanedbanosťou a zastaranosťou revíznej dokumentácie, čo bohužiaľ často vedie k zbytočným komplikáciám. Je našou povinnosťou vás o týchto skutočnostiach nielen informovať, ale aj chrániť vás i váš majetok.

Prehliadkou a skúškou technického zariadenia (revíziou) sa preveruje bezpečnosť technického zariadenia v zmysle bezpečnostno-technických požiadaviek. UPOZORŇUJEME, že bez existencie platnej revíznej správy nie je možné pri poistnej udalosti uplatniť si finančné plnenie na základe poistenia nehnuteľnosti. Snažíme sa predchádzať nielen škodám na majetku, ale aj chrániť vaše životy a zdravie.   

V súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z.  je každý majiteľ akejkoľvek budovy alebo technického zariadenia povinný zabezpečiť v pravidelných intervaloch revízie a kontroly elektrických zariadení a spotrebičov. Pri nesplnení tejto povinnosti hrozí uloženie finančnej sankcie až do výšky 100 000 €, zákaz činnosti alebo iný trestný postih. Keď nastane smrteľný úraz, je neskoro plakať nad rozliatym mliekom.

.