Nebojte sa zmien – Zmena dodávateľa bez rizika

V posledných rokoch sme svedkami búrania ekonomických bariér a tým aj väčšej voľnosti na poli podnikania a otvorenosti trhu. Trh s dodávkou elektrickej energie a zemného plynu tiež nie je výnimkou, čo v našich podmienkach znamená, že tieto komodity nedodávajú už len nadnárodné spoločnosti, ako tomu bolo ešte v nedávnej minulosti. V súčasnosti má zákazník na výber aj slovenského dodávateľa, ktorý vie zabezpečiť dodávky elektriny a plynu lacnejšie. Pritom elektromer alebo plynomer zostáva stále vo vlastníctve prevádzkovateľa distribučnej siete a nedochádza ani k zmenám v odpočítavaní spotreby. Aj keď spoločnosť zaplavilo mnoho dezinformácií, my vám garantujeme, že pri zmene dodávateľa nedochádza k prerušeniu dodávky týchto komodít. Ide len o čisto administratívnu zmenu. Riziko pre odberateľa nehrozí ani v prípade, ak dodávateľ, pre ktorého ste sa rozhodli, skončí svoje pôsobenie na trhu. Táto situácia je ošetrená v zákone o energetike, a to konkrétne inštitútom tzv. dodávateľa poslednej inštancie. Podľa tohto ustanovenia je dodávateľ povinný dodávať elektrinu alebo plyn aj v prípade, ak konečný spotrebiteľ využil zmenu dodávateľa, ktorému bolo odňaté povolenie alebo už nemá možnosť z akéhokoľvek dôvodu tieto energie dodávať. Dodávateľa poslednej inštancie určuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, a to prostredníctvom vydania rozhodnutia..