V zmysle Zákona 251 o energetike § 31 písm. t), má dodávateľ elektrickej energie  „povinnosť oznámiť odberateľom začiatok plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny a dobu trvania obmedzenia alebo prerušenia“.

.