Revízia – Ochranu zdravia a majetku

V zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z.  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci podľa §9 ods. 1 písmeno a) predpisuje zamestnávateľovi povinnosť sústavne kontrolovať stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení, vykonávať revízie elektrických zariadení (odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení) a zároveň je zamestnávateľ povinný odstraňovať nedostatky zistené pri kontrolnej činnosti elektrických zariadení. Našim cieľom je zabezpečiť.

Generovanie prehliadok a termínov

 • Generovanie nasledujúcich termínov prehliadok s upozornením v dostatočnom časovom predstihu
 • Plánovanie jednotlivých revízií a kontrol vopred, aby bola zaručená ich platnosť
 • Evidencia a harmonogram revízií

Revízny technik zabezpečí

 • Poradenstvo
 • Vizuálnu prehliadku
 • Protokol o zistených nedostatkoch vyhradeného technického zariadenia
 • Testovanie
 • Meranie elektrickej inštalácie
 • Správu o východiskovej alebo periodickej revíznej správe

Cena elektrickej revízie

 • Cenu revízie elektrických zariadení určuje predovšetkým množstvo času stráveného našim revíznym technikom, napríklad pri komplexnej obhliadke objektov a dokumentov, pri revízii bleskozvodu, revízii elektrickej inštalácie alebo elektrických zariadení.
 • Pri cenotvorbe dodržiavame požiadavku najnižšej možnej ceny pri maximálnej kvalite našich revízií.